Ďalším projektom našej spoločnosti je nadstavba bytového domu v Nitre na Benického ulici. V Jestvujúci objekt bytového domu sa nachádza v zastavanej časti mestského územia, v štvrti pod Kalváriou na Benického ulici č.2,4. V objekte je situovaných 12 dvojizbových bytových jednotiek na troch nadzemných podlažiach a domové zázemie v polozapustenom suteréne. V súčasnosti sa na bytovom dome nachádza valbová strecha s výškou hrebeňa na úrovni 111,40 m.n.m.
Predložená štúdia rieši vybudovanie nadstavby obsahujúcej 4 bytové jednotky ako mezonetové podkrovné byty. Navrhované byty sa budú nachádzať na 4 NP a 5NP v novovybudovanom podkroví jestvujúceho bytového domu. Byty v nadstavbe budú prístupné z podesty vytvorenej súčasne so schodiskom umiestneným v jestvujúcom schodiskovom priestore. Dispozične sú byty navrhnuté tak, aby v 1.podlaží nadstavby boli situované denné priestory – obývací priestor, stolovanie, kuchyňa, 1 izba, kúpeľňa a samostatné WC. V druhom podlaží mezonetu je v každom byte umiestnený veľký priestor slúžiaci ako spálňa s pracovňou. Pivničné kobky pre navrhované bytové jednotky budú situované v súčasnosti v nevyužitej miestnosti v 1.podzemnom podlaží. Každá bude mať plochu 0,80 m2. Búracie práce budú pozostávať v odstránení vrstiev krytiny na jestvujúcej streche až po strop posledného podlažia, vrátane atikového muriva. Demontované budú aj všetky klampiarske prvky, komínové hlavice nepoužívaných komínov a strešné výlezy. Pre navrhované schodiská do nadstavby je nutné demontovať časť stropu nad jestvujúcimi schodiskami. Navrhovaným riešením bude nosný systém jestvujúceho objektu plne rešpektovaný. Celý bytový dom prejde rekonštrukciou – bude zateplený, vyhotovený nový krov spolu s novou manzardovou strechou. Výšková úroveň hrebeňa navrhovanej manzardovej strechy bude na úrovni 114,10 m.n.m, čím sa vytvorí dostatočný priestor pre 4 samostatné mezonetové bytové jednotky. Strešná krytina bude keramická pálená, tehlovočervenej farby. Strešný plášť je navrhnutý ako odvetraný. Podľahy sú vo všetkých miestnostiach navrhnuté s ohľadom na účel miestnosti – keramické dlaždice s ľahko umývateľným a protišmykovým povrchom v hygienických miestnostiach, drevené resp. laminátové nášľapné vrstvy v obytných miestnostiach. Na loggiách bude použitá exteriérová mrazuvzdorná a protišmyková dlažba.
V podkrovných miestnostiach budú realizované sadrokartónové podhľady.
Výpočet potreby parkovacích miest pre 4 navrhované bytové jednotky je vypracovaný vzmysle STN 736110.
Počet parkovacích stojísk pre predmetný objekt je nasledovný:
Po = 12 obyvateľov / 3,5 = 3,43
N = Po x ka x kv x kp x kd = 3,43 x 1,2 x 1,1 x 0,6 x 1,2 = 3,26 = 4 parkovacie miest

Ďalšie informácie na tel.č.: +421 902 448844 alebo na imcreal@imcreal.sk