2008
Začali sme spracovávať projekt „Nová Kalvária“. Je vypracovaná urbanistická štúdia – podnikateľský zámer. Tento sme podali na mestský úrad. Podpísali sme zmluvu a nadstavbe na bytovom dome na Benického ulici, vchod č.2,4. Máme podklady na územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Posledné tri mesiace v roku sme venovali prvej malej reklamnej kampani, v ktorej sme občanov oboznámili s našim novým projektom.

2009
Začali sme pripravovať ďalšie aktivity ohľadne propagácie projektu „Nová Kalvária“.

2009 ůzemné rozhodnutie
Miestny úrad vzniesol nepatrnú námietku k štítovej stene. V rámci neprajníkov, ktorí pôsobia všade bola na úrad podaná neopodstatnená námietka voči nášmu postupu od jedného obyvateľa. Všetkých ostatných, ktorí nám voláte a pýtate sa kedy budeme stavať budeme včas informovať o ďalšom postupe. Žiadame Vás o trpezlivosť.

Stretnutia 11.05.2009, 14.05.2009
Dostali sme pozvanie na zasadnutie výboru mestskej časti, ktoré sa konalo vo veľkej zasadačke MsU v Nitre 11.05.2009 od 16:00. Na tomto zasadnutí sme predstavili náš projekt.

Ďalšie stretnutie s vlastníkmi bytov sa konalo 14.05.2009 o 17:00 na Benického ulici 2, 4. Na stretnutí sme Vás oboznámili so zmenami architektúry.

Vyjadrenie Ůradu hlavného architekta
Úrad hlavného architekta sa definitívne vyjadril k územnému konaniu. Schválili našu upravenú štúdiu. Výsledok spoločných rokovaní vidíte na ilustračných obrázkoch v pravo. Strecha má novú konštrukciu – klasickú sedlovú strechu obohatenú modernými prvakami, vpustenými terasami a zaujimavým farebným a architektonickým riešením.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Z Krajského stavebného úradu prišlo rozhodnutie k odvolaniu jednej vlastníčky voči územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby. Krajský stavebný úrad v Nitre územné rozhodnutie o umiestnení stavby zrušuje s odôvodnením nepriloženia k územnému konaniu súhlas vlastníkov s nadstavbou bytového domu. Zápis zo schôdze vlastníkov bytov ktorý sme doložili k územnému konaniu je chápaný Krajským stavebným úradom ako súhlas vlastníkov s dodávateľskou firmou na stavebné práce.

Termín schôdze vlastníkov je 08.11.09 o 18:00 hod.

Nezmyselný boj pokračuje

Nezmyselný boj pokračuje jeden z vlastníkov stále kladie prekážky k úspešnému vydaniu stavebného povolenia. Za všetko hovorí fakt, že nám doposiaľ nebola priznaná žiadne faktická chyba. Momentálne sa len úrady musia zaoberať v stanovených lehotách nezmyslenými odvolaniami jednej osoby. Projekt „Nová Kalvária“, ktorý svojim charakterom a myšlienkou nemal obdobu je úplne zbytočne brzdený. Viac info v sekcií „Novinky“.