Projekt Huštekle spočíva v príprave asi najväčšieho územia v Bratislave – Rači, ktorý sa vykúpil v celku. Jednalo sa o spojenie asi 100 rôznych predávajúcich v rekordne krátkom čase. Územie v čase začiatku projektu nebolo svojou veľkou časťou určené na výstavbu. Preto sme súčinne počas prípravy výkupu pracovali na urbanistickej štúdii celej zóny, ktorou sme sa pokúsili zmeniť funkciu územia, ktoré nebolo určené na budúcu výstavbu. Počas trvania výkupu bol ale schválený nový územný plán, ktorý územie prekvalifikoval.

Na celom území sa museli obnoviť hranice všetkých parciel, pretože celé územie sa skladalo z pôvodných parciel zapísaných v katastri v registri „E“, alebo len v pozemne knižnej vložke. Projekt bol neskutočne náročný na zosúladenie vôle všetkých predávajúcich, súčasne sme museli riešiť majetkovo-právne vzťahy, vyhľadávať vlastníkov a v neposlednom rade pomáhať vlastníkom predeľovať stratené podiely, rušiť, alebo zabraňovať zriadenie rôznych záložných práv. Všetky tieto atribúty sme zvládli synchronizovane a územie sme pripravili tak, aby silná významnejšia spoločnosť mala možnosť investovať. Momentálne sme celý projekt postúpili spoločnosti, ktorá v uvedenej lokalite plánuje komplexnú bytovú výstavbu.

Zabezpečuje:
HOLZSTOCKL invest s.r.o.