Nadstavba Benického novinky

!!! OZNAM !!! 8.4.2010 Stretnutie vlastníkov bytov v bytovom dome na Benického ulici a investora.

8.4.2010 Sa uskutoční stretnutie vlastníkov bytov v bytovom dome na Benického ulici a zástupcu investora IMC real s.r.o., na korom sa bude hovoriť o aktuálnej situácií projektu. Pozvaní sú všetci vlastníci bytov i vlastníci zo susedných bytových domov.

1.4.2010 Stále častejšie otázky od vlastníkov nás privedú k myšlienke zvolať stretnutie zučastnených strán a tak oznamujem termín stretnutia (8.4.2010).

25.3.2010 Oznámenie o začatí konania o správnom delikte vo veci porušovania zákona. (umiestnenie reklamnej plachty!)

23.3.2010 Predloženie odvolania odvolaciemu orgánu.

16.3.2010 Postúpenie veci na prejednávanie správneho deliktu základe podnetu občana !

23.2.2010 Oznámenie štátneho stavebného dohľadu.

9.3.2010 Vzhľadom k nezmyselnému boju, ktorý vedieme s nespokojným susedom posielame a uverejňujeme otvorený list.

21.2.2010 Oznámenie o konaní schôdze vlastníkov.

19.2.2010 Všetci účastníci sú opäť upovedomení o odvolaní.

16.2.2010 Opäť ďalšie odvolanie voči územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby. (stále tá istá osoba)

26.1.2010 Obdržali sme pozvánku na rokovanie.

4.1.2010 Rozhodnutie o umiestnení stavby.

1.12.2009 Oznámenie o doplnení dokladov k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby. Oznámenie o začatí konania o povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení a upustenie od ústneho konania.

24.11.2009 IMC real s.r.o. podáva vyjadrenie k výzve na predloženie doplňujúcich dokladov.

8.11.2009 Nová zápisnica zo schôdze a opätovný súhlas skoro všetkých vlastníkov bytov v bytovom dome.

5.11.2009 Rozhodnutie o prerušení stavby a výzva o doplnenie podania.

2.11.2009 Súhlasné stanovisko Mestského úradu Nitra k umiestnení plachty.

9.10.2009 Rozhodnutie o odvolaní.

24.8.2009 Hlavný architekt dáva vyjadrenie, že nem námietky voči umiestneniu reklamnej plachty.

3.8.2009 Predloženie odvolania odvolaciemu orgánu.

9.7.2009 Dopĺňame žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu plachty.

19.6.2009 Chceme umiestniť reklamnú plachtu na bytový dom a tak podávame žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu plachty z dopravného hľadiska.

18.6.2009 Zvolávame schôdzu vlastníkov, na ktorej prejednávame stav projektu. Informatívne stretnutie.

18.6.2009 Dávame žiadosť o vyjadrenie pamiatkového úradu.

12.6.2009 Všetkých účastníkov konania upovedomili o odvolacom konaní.

3.6.2009 Napriek tomu, že úrad i vlastníci výraznou väčšinou odsúhlasili náš zámer, bolo podané odvolanie voči rozhodnutiu o umiestnení stavby.

11.5. 2009 Územné rozhodnutie.

11.3.2009 Vyjadrenie k žiadosti – útvar hlavného architekta.

21.10.2008 Žiadosť o posúdenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie z hľadiska ochranných pásiem.

Leto 2008 Prvý domom, v ktorom sa bude realizovať nadstavba je bytový dom na Benického ulici č. 2-4. S obyvateľmi pripravujeme zmluvu, ktorú sme neskôr aj podpísali. Začíname pripravovať prvé podklady pre vydanie potrebných povolení.

18.6.2008 Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov .

18.5.2008 Schôdza vlastníkov bytového domu.